Godna praca powinna być standardem, nie przywilejem!

Możliwość wykonywania pracy zarobkowej ma fundamentalne znaczenie dla godności człowieka. Niestety, często warunki i zasady zatrudnienia, zwłaszcza osób z marginalizowanych grup społecznych, urągają podstawowym standardom, wolnościom i  są sprzeczne z prawami człowieka.

Oto co proponujemy mieszkańcom powiatu bolesławieckiego:

  • Koniec z karą za chorowanie – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będą wynosić 100% płacy zasadniczej wraz z premiami i dodatkami. 
  • Zapewnimy konstytucyjne prawa pracownicze dla wszystkich zatrudnionych, w tym prawo do ochrony zdrowia, do minimalnego wynagrodzenia, do urlopu, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do zabezpieczenia społecznego, do minimalnego wynagrodzenia, ochrony rodzicielstwa, zrzeszania się w związkach zawodowych. Każda praca zależna będzie uprawniała do korzystania z tych praw – niezależnie od tego, czy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło czy też prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. 
  • Godna płaca minimalna – proponujemy przejrzystą, 10-letnią strategię ustalenia płacy minimalnej, konsultowaną z przedsiębiorcami i pracownikami. W przyszłym roku wyniesie ona 2700 złotych brutto. W 2030 roku osiągnie ona poziom 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Godne wynagrodzenia w sektorze publicznym. Nikt w sektorze publicznym nie będzie zarabiać mniej niż 3500 zł brutto.
  • Wzmocnienie bezpieczeństwa pracy – rozszerzymy kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Przyznamy jej uprawnienia do zmiany formy zatrudnienia na zgodną z prawem i stanem faktycznym. Podpisanie drugiej umowy na czas określony będzie równoznaczne w skutkach prawnych z podpisaniem umowy na czas nieokreślony. Wprowadzimy przepisy zakazujące wyzyskiwania stażystów.

A jak wygląda Twoja sytuacja zawodowa? Pracujesz zawodowo czy pozostajesz bezrobotny? Napisz do nas jak wygląda to w powiecie bolesławieckim i jakie są Twoje oczekiwania?