Sejm Polski

Sejm to niższa izba polskiego parlamentu. Składa się z 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach powszechnych co cztery lata. Sejm odpowiedzialny jest za uchwalanie ustaw i podejmowanie decyzji dotyczących polityki krajowej. Ma on prawo uchylić weto prezydenta i inicjować lub nowelizować Konstytucję Polski. Sejm również wybiera członków izby wyższej, Senatu. Sejm współpracuje z Senatem, aby utworzyć polski parlament, który jest najwyższym organem władzy państwowej w Polsce. Sejmem kieruje przewodniczący Sejmu, który jest wybierany przez posłów Sejmu. Obecnym przewodniczącym Sejmu jest Elżbieta Witek (PiS) od 12 listopada 2019 r.Robert Obaz Sejm

Sejm jest jednym z dwóch głównych organów władzy ustawodawczej w Polsce. Jego rola polega na uchwalaniu ustaw i przyjmowaniu decyzji dotyczących polityki krajowej i międzynarodowej. Sejm składa się z posłów wybranych w wyborach powszechnych, co oznacza, że za swoje działania odpowiadają oni przed całym społeczeństwem.

Sejm pełni również ważną rolę w procesie kontroli nad rządem. Ma prawo interpelować ministrów, zadawać im pytania i występować z wnioskami o ich odwołanie. Sejm ma również prawo do wotum nieufności wobec rządu, co może prowadzić do jego dymisji.

Sejm jest również odpowiedzialny za wybór i odwoływanie Prezesa Rady Ministrów oraz innych ministrów, a także ma prawo do zatwierdzania budżetu państwa i kontrolowania wydatków publicznych.

Parlament Polski

Robert Obaz ParlamentParlament Polski składa się z dwóch izb: Izby Niższej, zwanej także Sejmem, oraz Izby Wyższej, zwanej Senatem. Obie izby zbierają się w Warszawie w budynkach kompleksu sejmowego.

Izba Niższa, czyli Sejm, jest głównym organem legislacyjnym w Polsce i składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych co 4 lata. Sejm jest odpowiedzialny za uchwalanie ustaw, kontrolowanie rządu i jego działalności oraz decydowanie o wotum zaufania dla rządu.

Izba Wyższa, czyli Senat, składa się z 100 senatorów wybieranych co 4 lata w wyborach powszechnych. Senat jest odpowiedzialny za opiniowanie i zatwierdzanie ustaw przyjętych przez Sejm, a także za kontrolowanie działalności rządu i innych organów państwowych.

Parlament jest najważniejszym organem władzy ustawodawczej w Polsce i ma duży wpływ na kształtowanie polityki krajowej. Parlament jest również odpowiedzialny za wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i składa przysięgę na Konstytucję.

Interpelacja

Interpelacja to rodzaj pisemnego zapytania zadawanego przez posła lub senatora rządowi, innemu organowi lub instytucji państwowej w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące spraw publicznych. Interpelacje są jednym ze sposobów, w jaki parlamentarzyści mogą kontrolować działalność rządu i innych organów państwowych.

Interpelacje mogą dotyczyć różnych spraw, takich jak polityka wewnętrzna lub zagraniczna, sprawy gospodarcze, sprawy społeczne czy też kwestie prawne. Są one zadawane w formie pisemnej i składane do odpowiedniego ministra lub instytucji państwowej, która jest odpowiedzialna za dany obszar działalności. Rząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na interpelacje w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Interpelacje są ważnym narzędziem demokratycznym, pozwalającym parlamentarzystom na kontrolę działalności rządu i innych organów państwowych oraz na uzyskiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące ważnych spraw publicznych.